Energy Systems > Micro cogeneration

MİCRO COGENERATION

 

Micro Cogeneration is a given that the installed power is less than 50 KW and the electricity and heat are the same technology as the co-generation. This technology is particularly easy to apply in homes, offices, commercial buildings, campuses, hospitals, shopping malls. As well as environmental and financial benefits, waste heat significantly reduces carbon emissions by converting it to heating or hot water needs. The acceleration of incentives for micro-cogeneration in Turkey in recent years, after the large-scale industrial cogeneration, also is being investigated in regard to the applicability of this system.

Micro Cogeneration is the name given to the technology which is based on electric energy, with an installed power of 50 kW or less, enabling the heat, cooling energy and electric energy to be produced in one cycle in one cycle. In addition, this system, which provides heating and hot water in winter, can easily be converted into tri-generation by providing additional cooling in summer.

Micro cogeneration technology can meet electricity, heat and hot water needs of small scale energy need buildings (apartment, apartment, hotel, hospital, campus, office etc.). In addition, the cooling energy requirement provided by summer air conditioners is a technology with the capacity to meet all the energy needs of the buildings (electricity, heating, hot water and cooling) with the help of this technology, a separate refrigeration unit and the trigeneration principle.

Today, the types of engines used in Micro CHP units are as follows:

Internal Combustion Engines: At present there are more than 6000 in Germany and around 8000 in Europe, which are still on the market.
External Combustion Engines: Typically Stirling engines, Organic Rankine cycle
Engines or steam engines. The first commercial sales of Stirling engines took place in June 2010 (400 units) in the UK.

Fuel Pump: Still R & D studies are continuing, researches on production performance and continuity.

 • Fuel Types Used
 • House (apartment, detached house)
 • Hotel
 • Hospital

The placement of a Micro CHP unit in the building is similar to the installation of conventional boilers. As can be seen in the configuration shown below, the catalytic burner, power conditioning, control

Energy generation is determined by factors such as the type of fuel, the thermal capacity of the fuel, the purchase and sale price, portability and storage, environmental effects, and continuity.

It is a fuel type natural gas that is widely used today in micro cogeneration. Natural gas is preferred over other fuel types because it is easy to procure resources, is cheap, is easy to move, and has high energy efficiency.

In the Micro CHP unit except natural gas, energy such as biomass, LPG, solar energy

resources may also be used. Particularly in relation to carbon emissions

efforts to shift to the use of fuel with renewable energy sources are continuing.

Uses of Micro Cogeneration

We can list the usage areas of this technology, which has an installed capacity of 50 Kw or less, as follows:

 • The mall
 • Office
 • Campus / Student residence
 • are technologies that will create an integrated system.

 

Electricity produced by micro-cogeneration, as well as electricity distribution at homes

There will be a connection to the electricity line provided by the centers and a separate line to which the electricity generated by the company can be sold to the network. To achieve this, a bidirectional counter should be applied. Together with this counter, billing will be at the end of each month for the amount due for production and consumption differences. Regarding the Unlicensed Electricity Generation Regulation, the article about these meters is as follows:

counters

ARTICLE 13 - (1) In case the production and consumption facilities are located in the same place for the purpose of implementing this Regulation, a counter which has the characteristics specified for the consumer meters in the relevant legislation and which can perform bidirectional measurement shall be installed.

Mikro Kojenerasyon İle Enerji Tasarrufu

Konvansiyonel yakıt kazanlarında, yakıttan elde edilen enerjinin %85’i ısı enerjisine dönüştürülür, fakat kalan %15’i baca gazıyla kayba neden olur. Ayrıca elektrik enerjisi de, çok pahalı olan konut tarifesi üzerinden şebekeden alınır.Mikro kojenerasyonda kullanılan yakıtın enerji değerinin %80 - 90’ı ısı enerjisine dönüştürülerek, evlerde ısıtma ve sıcak su olarak kullanılmaktadır. %15’i ise, elektrik enerjisine dönüştürülür ve aydınlatma, elektrikli eşyaların kullanımı gibi ihtiyaçları karşılar. Kalan %5’lik kısım da, baca gazıyla atık ısıya dönüşür. Bu durumda %95’e varan bir verimlilik söz konusudur.

Mikro Kojenerasyonun Avantajları

Micro CHP teknolojisinin kullanıcılarına sağladığı avantajları sıralarsak;

 • Micro-CHP, aynı kojenerasyonda olduğu gibi, tek bir enerji kaynağından elektrik ve ısının aynı anda üretilmesini sağlar,
 • Böylece karbon emisyonu azalır ve merkezi enerji üretimine bağlı sistem kayıpları engellenmiş olur.
 • Öncesinde şebekeden alınan elektrik miktarı, bu sistemin kullanılmasıyla daha aza indirgenmesiyle ve günün belli zamanlarında fazla üretilebilecek elektriğin şebekeye satılmasıyla ekonomik açıdan tasarruf elde edilir,
 • Merkezi enerji üretim tesislerinden daha az enerji kullanarak, arz güvenliği açısından daha sağlıklı bir üretim - tüketim dengesi kurulmuş olur.

 

AVRUPA’DA MİKRO KOJENERASYON

Avrupa 2020 yılına kadar enerji ver ımlılığını %20 oranında artırmayı hedeflemektedir.%27 enerji tüketim oranına sahip olan konut sektöründe, Mikro CHP uygulamasını yaygınlaştırmayı başarmasıyla, bu hedefin büyük bir bölümü gerçekleştirilebilecektir.Yenilenebilir enerji kaynaklı teknolojileri günümüzde henüz yeterli anlamda yaygınlaşmadığı ve bunun bağlamında yüksek yatırım maliyetlerine sebebiyet vermesinden dolayı Mikro - CHP, enerji verimliliğinin gelecekteki çözümüdür. Avrupa’daki mikro-kojen motorları ve ürünlerinin üretim merkezleri Almanya, Hollanda ve İngiltere’dir. Bugünkü teknolojide yer alan motorlar doğal gazla, doğal gazın olmadığı yerlerde LPG ile çalışan içten yanmalı Stirling motorlarıdır. Aynı zamanda mikro kojenerasyonda biyogaz ve biyo yakıt kullanarak yenilenebilir ısı ve elektrik üretimi yapmak mümkündür, fakat doğal gaz kadar kullanımı yaygın değildir. 2030 yılına kadar, Avrupa’daki tüm Mikro CHP ünitelerinin %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklı   hale     dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Mikro CHP Devi: İngiltere

1980’li yıllardan beri, İngiltere’de Mikro - CHP teknolojisi uygulanmaktadır. 2002 yılında yaklaşık 1000 adet Mikro - CHP ünitesi evlerde kullanıma geçmiştir. Bu uygulamadan sonra, hem ekonomik hem de enerji verimliliği açısından yüksek tasarruf oranı farkına varıldığında, İngiltere hükümeti bu konudaki çalışmalarına hız kazandırmıştır. “Energy Saving Trust” ve “Carbon Trust” adında İngiltere’deki enerji verimliliği politikalarını içeren yayınlarda teşvik konusu olmuştur. Ayrıca, Kyoto protokolünden sonra CO2 azaltım yükümlülüğünün %18’ini Mikro CHP teknolojisi ile azaltabileceğini planlamaktadır.

Hükümet, hem maddi hem de manevi alanda bu sistemin yaygınlaşabilmesi için gerekli yasal alt yapı ve teknik düzenlemeler konusunda yatırımcılara büyük destek sağlamıştır. İngiltere’deki 24 milyon ev sahibinin 14 -18 milyonu Mikro - CHP kullanımına gayet elverişlidir. Bunun farkında olan İngiltere Hükümeti, Nisan 2005’te, enerji üretiminde uygulanan %17.5’lik vergiyi, Mikro - CHP kullanıcılarında %5’e çekmiştir.

TÜRKİYE’DE MİKRO KOJENERASYON

Türkiye’de Mikro Kojenerasyon Enerji altyapımıza 2007’de çıkartılan “Enerji Verimliliği Kanunu” ile girmiştir. Mikro kojenerasyon ile ilgili teşvikler ise 03.12.2010 tarihinde yayımlanan “Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile başlamıştır. 50 KW ve altı olan bu enerji üretim teknolojisini uygulamak isteyen kullanıcılar, lisans almaktan muaf tutulacaklar ve çift yönlü sayaç sayesinde hem elektriklerini üretip kullanabilme, hem de şebekeye elektrik satabilme hakkına sahip olabileceklerdir.

YASAL ÇERÇEVE

Enerji Verimliliği Kanunu’nunda;

 • Mikro kojenerasyon Tesisi:Elektrik enerjisine dayalı, kurulu gücü 50 Kw ve altında olan kojenerasyon tesisi tanımı yer almaktadır.

 

 • Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mikro kojenerasyon tesisleri için lisans alınması zorunluluğunun kaldı­rılması öngörülmüştür.
 • Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile; yalnız kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç fazlası elektriği dağıtım şirketlerine satabilmeleri de mümkün olacaktır.

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te;

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulanlara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve mikro kojenerasyon tesisi kuran tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esasları kapsar.

Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti

MADDE 4 - (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

Mikro kojenerasyona dayalı ihtiyaç fazlası enerjinin satın alınması için;

 1. Saatlik verilerin konsolidasyonundan elde edilen miktar ile uygulanacak fiyat (YEK Cetvel 1 ‘deki en düşük fiyat) çarpılarak yapılacak ödeme tutarı belirlenir,
 2. Sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin tespit tarihinden itibaren altı gün içinde miktar ve fiyat bilgisi ilgilisine bildirilir,
 3. İlgili tüzel kişinin faturasının dağıtım şirketine tebliğ tarihini izleyen on işgünü içerisinde, fatura bedeli ilgili tüzel kişinin bildireceği banka hesabına yatırılır.

SONUÇ

Bundan 5 yıl öncesinde, bir Amerikan firması, Mikro kojenerasyon ile ilgili bir uygulamaya girişti. Anadolu’da bulunan bir iş merkezinde, bu sistem kurularak avantajları ve dezavantajları ortaya konulmaya çalışıldı. O günlerde, bugünkü teşvikler verilmediği için, birim kuruluş masrafları yüksek geldi ve bu teşebbüsün arkası gelmedi. Şimdi görülüyor ki, yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla birim fiyatını hayli aşağıya çalıştığını söyleyen bir Alman firması, Mikro CHP piyasasının Türkiye’deki öncülüğünü yapmaya başlamıştır.

Mikro Kojenerasyonun ülkemizde yaygınlaşabilmesi için;

 • Mikro Kojenerasyon teknolojisinin ülkemizde uygulanabilmesi ve üretiminin yapılabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve pilot bir bölgede yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, karlılığı, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği konularında tespitlerde bulunması,
 • Türkiye’deki Mikro kojenerasyon’a uygun yerleşim yerlerinin sayısının belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin saptanması,
 • 2012’deki Kyoto yükümlülüğümüzle birlikte, Mikro kojenerasyonun uygulanmasıyla ne ölçüde karbon salınımını azaltabileceğimizin hesap­lanması,
 • “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”  ve Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” tekrar gözden geçirilip bağlantı anlaş­ malarının düzenlenmesi, verimlilik hesaplamalarının bu yönetmeliğe dahil edilmesi ve elektrik üretim tüketim dengesinde, elektriğin alış - satış fiyatlarının belirlenmesi,
 • Günümüzde    Mikro kojenerasyon teknolojisinin   var olduğu gelişmiş ülkelerin prosedürlerinden faydala­narak, kendi ülkemizde bu konuyla ilgili bir yol haritasının çizilmesi, ünite üreticilerinin ülkemizdeki pazara dahil edilebilmesi için gerekli teşviklerin verilmesi, ünitenin kurulum ve ticari prosedürler konularında yasal mevzuatların oluşturulması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | All rights reserved. Akterm Mechanical Project Construction Commitments | Designed by Marka C.A face twit en tr